Knjigovodstvene usluge za poduzetnike

 • vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava:
  • dnevnika,
  • glavne knjige,
  • pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnika.
 • izrada popisa imovine i obveza,
 • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:
  • bilance,
  • računa dobitka i gubitka sa svim pomoćnim obrascima,
  • bilješki uz financijska izvješća.
 • izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima,
 • priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračun PDV-a,
 • vođenje knjige ulaznih računa,
 • vođenje knjiga izlaznih računa,
 • vođenje blagajne,
 • obračun poslovnih kartica,
 • izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dobitak.